Hướng dẫn đăng ký hồ sơ

Bước 1. Chọn lĩnh vực
- Người dùng chọn lĩnh vực cần đăng ký hồ sơ.
Bước 2. Chọn thủ tục hành chính
- Người dùng chọn thủ tục hành chính cần xử lý.
Bước 3. Đăng nhập
- Nếu người dùng đã có tài khoản trong hệ thống thì thực hiện theo tác đăng nhập vào hệ thống để đăng ký hồ sơ.
- Nếu người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống thì nhấn chọn vào "Đăng ký tài khoản" để đăng ký một tài khoản. Sau đó đăng nhập vào hệ thống để đăng ký hồ sơ